Kako pronaći rodbinu u Crnoj Gori?


Radi što preciznijeg određivanja postojanja Vaših rođaka tj potomaka Vaših predaka kao i potomaka sestara i braće Vaših predaka u Crnoj Gori kao i radi preciznijeg i lakšeg pronalaženja, potrebno je u formularu napisati sve informacije koje posjedujete, kako o životu Vaših predaka u Crnoj Gori tako i životu u Latinskoj Americi. Dakle, svaka pa i najmanja informacija je jako bitna.

Osnovne informacije koje su potrebne da bi počeli sa pretragom su: ime i prezime osobe-iseljenika; ime oca i majke; mjesto, datum i godina rođenja; godina imigracije; da li je osoba reimigrirala iz neke treće zemlje u Latinsku Ameriku ili direktno iz Crne Gore; da li je osoba imigrirala sama ili sa još nekim članom familije (ako je sa još jednim članom familije, dostaviti informacije o istom); u koju Latinoameričku zemlju je osoba imigrirala; da li je porodica Vašeg pretka u početku imala kontakte sa rođacima u Crnoj Gori ili su kontakti prekinuti doseljavanjem; ukoliko su postojali kontakti dostaviti bitne činjenice o njihovom životu u Crnoj Gori – imena rođaka, mjesto i grad odakle su se javljali, ukoliko su dolazili u posjetu Vašem pretku- godina dolaska i ime i prezime rođaka koji je dolazio, kao i mjesto odakle je. Takođe, dostaviti sve bitne činjenice o životu Vašeg pretka u Crnoj Gori.

Vaše ime i prezime

Vaše e-mail

Država i Grad

Informacije o iseljeniku