Osnivanje


Crnogorsko-Argentinska fondacija je osnovana 11. novembra 2014. godine u Podgorici.

Fondaciju su osnovali: Milorad Krivokapić istraživač crnogorskih migracija u Latinskoj Americi, Ivan Saveljić potpredsjednik privredne komore i bivši ambasador Srbije i Crne Gore u Republici Argentini , Nenad Stevović šef za identitetska pitanja u Upravi za Dijasporu i istraživač crnogorske dijaspore, Suzana Kapetanović samostalna savjetnica u Upravi za zaštitu kulturnih dobara i Dragana Otašević magistrant međunarodne politike i ekonomije na Univerzitetu San Andres u Buenos Ajresu i istraživač crnogorskih migracija u Latinskoj Americi. Na osnivačkoj skupštini za predsjednika je izabran Milorad Krivokapić. Sjedište fondacije se nalazi u Kotoru, na adresi Muo 129. Ideja da adresa fondacije bude u Kotoru proizišla je iz činjenice da su svi crnogorci koji su krećali u tada “obećanu” Ameriku, polazili upravo iz Kotorske luke. Ideja da fondacija nosi naziv Crnogorsko-Argentinska, proistekla je iz činjenice da u Argentini postoji najveća crnogorska dijaspora kada je u pitanju Latinska Amerika.

S obzirom da je crnogorska migracija u Latinskoj Americi jedna od najstarijih i geografski najudaljenijih, i s obzirom da postoji veliki broj potomaka crnogorskih iseljenika koji su izgubili kontakt sa svojim rođacima u Crnoj Gori, što znači da im se mora pomoći prilikom pronalaženja rođaka i istraživanja njihovih korijena, kao i da ta iseljenička grupacija nema intezivnu saradnju sa državom maticom, kao i to da ne postoji ni jedan vid javnog informisanja istih o zbivanjima u državi matici na njihovom maternjem jeziku, odlučili smo da osnujemo Crnogorsko-Argentinsku fondaciju koja će im u budućnosti pomagati da gore navedene stavke i ostvare.

Kao glavne zadatke Crnogorsko-Argentinske fondacije navodimo: istraživanje migratornih kretanja crnogoraca s početka devetnaestog pa sve do kraja dvadesetog vijeka a tiču se njihove emigracije u zemljama Latinske Amerike, istraživanje podataka koji se tiču njihovog puta za i dolazak na gore navedeni kontinent, istraživanje porijekla određenih prezimena koja su se zbog tadašnjeg zakona u Latinskoj Americi mijenjala, istraživanje doseljavanja u određenoj državi kao i raseljavanja u ostalim državama Latinske Amerike.Takođe, istraživanje u Crnoj Gori o postojanju porodica iseljenika kao i njihovih potomaka a sve radi skupljanja što kvalitetnije građe o iseljenicima i na kraju mogućnosti spajanja rođaka, njegovanje kulturne zaostavštine iseljenika, podizanje nivoa svijesti u Crnoj Gori o značajnosti crnogorskog iseljeništva u zemljama Latinske Amerike, kao i održavanje intezivnijih kontakata sa istima, podrška potomcima crnogorskih iseljenika u realizaciji aktivnosti koje se tiču promocije značajnosti te iseljeničke grupacije na gore pomenutom kontinentu, kao i njihove države matice, pomoć potomcima iseljenika koji prvi put borave u Crnoj Gori pri upoznavanju sa državom maticom.